Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Zarządzenie w sprawie wdrożenia kolejnych środków zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostu zakażeń

Zarządzenie Nr Adm. 021 - 43/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego
w Radomiu
z dnia 09 listopada 2020 roku

w sprawie wdrożenia kolejnych środków zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostu zakażeń

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Okręgowego w Radomiu, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 j.t. ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 j.t.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2  (Dz.U. z 2020 r., poz. 325),  art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 – j.t. ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 j.t. ze zm.), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

§ 1

W obiekcie i na terenie Sądu Rejonowego w Szydłowcu wdraża się następujące środki zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, polegające głównie na:
1)    noszeniu maseczek w miejscu pracy, nawet w pomieszczeniach biurowych, jeśli nie ma możliwości wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej, a warunki lokalowe nie pozwalają na zajmowanie pomieszczeń przez każdego pracownika pojedynczo;
2)    częstym myciu i dezynfekcji rąk;
3)    bezwzględnym unikaniu bliskich kontaktów wśród pracowników i zastępowaniu kontaktów bezpośrednich na telefoniczne lub e-mailowe, jeśli tylko jest to możliwe, także na terenie obiektów sądowych (podwórkach, dziedzińcach itp.) oraz w czasie przerw w pracy.

§ 2

Do przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia zobowiązane się wszystkie osoby pracujące lub przebywające w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu i na jego terenie, w tym: sędziowie, asystent sędziego, kuratorzy, urzędnicy sądowi, inni pracownicy sądowi, ławnicy sądowi, biegli sądowi, osoby odbywające: praktyki, staże, wolontariat, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, osoby wykonujące czynności na zlecenie sądu lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie sądu, pracownicy Służb Ochrony, personel Serwisu sprzątającego.

§ 3

Nie przestrzeganie nałożonych przez pracodawcę obowiązków, w tym określonych niniejszym zarządzeniem, rodzić może odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną pracowników.

§4

Zarządzenie podlega opublikowaniu na Portalu sądowym.

§5

Kopię zarządzenia wraz z załącznikiem przekazać do wiadomości wszystkich osób wymienionych § 2.

§7

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszego zarządzenia powierzamy Przewodniczącym Wydziałów, Kierownikom Sekretariatów Wydziałów, Kierownikowi ZKSS oraz Specjaliście ds. BHP w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, zarządzenia organów sądu: Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu, a także aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, w tym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sprawiedliwości.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR                                                                                 PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU                                       SĄDU REJONOWEGO W SZYDŁOWCU
Jan Kulig                                                                                    Piotr Korczyński

Metadane

Data publikacji : 16.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry